Kraków, dn. 24.10.2013 r.

Zapytanie ofertowe ZO/CK/01/20/2013

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków

II. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 1. System ERP Comarch ERP XL
 2. MS SQL Server 2008 Standard Edition Runtime lub wyższy
 3. Oprogramowanie antywirusowe
 4. Pakiet licencji Windows CAL
 5. Wdrożenie systemu ERP
 6. Szafa Rack z okablowaniem
 7. Pakiet Licencji Windows Terminal CAL
 8. UPS do zabudowy szafy Rack
 9. Serwer Rack wraz z Windows Server 2008 lub nowszym
 10. Router
 11. Switch

 Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny.

Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego.


Oferta powinna:

 • zawierać dane oferenta
 • posiadać datę sporządzenia

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@ckerp.pl lub dostarczona do biura na adres ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Aneta Janeczko, tel. 882 007 815

Termin nadsyłania ofert upływa 31.10.2013r. do godziny 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego.

Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100%

W załączeniu:

- Specyfikacja do zapytania ofertowego ZO/CK/01/20/2013 – załącznik nr 1 do zapytania nr 1 z dn.24.10.2013 r.

- Formularz ofertowy do zapytania ofertowego ZO/CK/01/20/2013 – załącznik nr 2 do zapytania z dn.24.10.2013 r.

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej będzie przesłany drogą mailową kontrahentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym.

tl_files/strefa B2B/ckerp 8.2 b2b.jpg