Kraków, dnia 24.10.2013 r.  

Zapytanie ofertowe nr ZO/CK/02/20/2013

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków

II. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

  1. Platformę elektronicznej wymiany informacji B2B - Moduł EDI
  2. Platformę elektronicznej wymiany informacji B2B - Moduł Odbiorcy
  3. Platformę elektronicznej wymiany informacji B2B - Moduł Dostawcy
  4. Weryfikację testowa z wykorzystaniem danych rzeczywistych: Moduł EDI
  5. Weryfikację testowa z wykorzystaniem danych rzeczywistych: Moduł Odbiorcy
  6. Weryfikację testowa z wykorzystaniem danych rzeczywistych: Moduł Dostawcy
  7. Usługa stworzenia elektronicznej instrukcji B2B

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny.

Oferta powinna:

  • zawierać dane oferenta
  • posiadać datę sporządzenia

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@ckerp.pl lub dostarczona do biura na adres ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Aneta Janeczko, tel. 882 007 815

Termin nadsyłania ofert upływa 31.10.2013r. do godziny. 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego.

Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100%

W załączeniu:

- Specyfikacja do zapytania ofertowego ZO/CK/02/20/2013 – załącznik nr 1 do zapytania nr 2 z dn.24.10.2013 r.
- Formularz ofertowy do zapytania ofertowego ZO/CK/02/20/2013 – załącznik nr 2 do zapytania z dn.24.10.2013 r.

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej zostanie przesłany drogą mailową kontrahentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym.

tl_files/strefa B2B/ckerp 8.2 b2b.jpg